Pressemelding:

Ordfører Ivar Vigdenes har i dag søkt kommunestyret om varig fritak og
endelig uttreden fra sitt verv som ordfører og medlem i formannskapet i
Stjørdal.

Ordføreren skriver i sin søknad at det har vært en stor ære å kunne
tjene i vervet som ordfører i Stjørdal kommune siden han første gang ble
valgt av kommunestyret den 20. juni 2013. – Når jeg nå ber om fritak
skyldes dette familiære forhold som gjør at jeg finner det
uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste. Jeg er
videre av den oppfatning at Stjørdal kommune da best vil være tjent med
valget av en ny ordfører, og nye representanter i de tilhørende verv.

Ivar skriver videre: Med kommunestyrevervet stiller det seg naturlig nok
annerledes. Mitt håp, om fritaks- og permisjonssøknaden innvilges, er å
kunne gå tilbake til kommunestyrevervet for resten av perioden når den
familiære situasjonen, forhåpentligvis, har landet godt og stabilisert
seg. Her søker jeg om permisjon fram til og med 15.september, men
understreker at dette behovet kan bli forlenget.

Jeg er overbevist om at det er i kommunens beste interesse- og at tiden
nå er riktig for å gi stafettpinnen videre. I de krevende tider som
nåværende verdenssituasjon anskueliggjør vil jeg avslutningsvis benytte
anledningen til å rette en stor takk til alle de som stiller sin
kapasitet til rådighet for folkevalgte verv.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan sier han har stor respekt for valget
Ivar har tatt, og ønsker ham lykke til videre.

Stjørdal, 11.05.2022


Help oss å høres! Del denne siden på facebook mens du hører på opptaket!